czwartek, 4 marca 2010

Chandigarh - The City Beautiful cz.1

Czandigarh - jest stolicą dwóch indyjskich stanów Pendżabu i Haryany, natomiast samo miasto jest niezależne i jest podległe bezpośrednio rządowi indyjskiemu. To do którego ze stanów będzie należało, w momencie budowy miasta, pozostawiono do późniejszego rozstrzygnięcia - więc nie zostało rozstrzygnięte nigdy.
Miasto ma nieco poniżej 1 mln mieszkańców i jest najbogatszym miastem w Indiach. Jego mieszkańcami są przede wszystkim urzędnicy, emerytowani wyżsi urzędnicy i bogaci rolnicy z Pendżabu na emeryturze.
Czandigarh jest napiękniejszym miastem w Indiach i jednym z naładniejszych na świecie, czego wyrazem jest jego przydomek "Piękne Miasto".
Na świecie jest tylko kilka wielkich miast zaprojektowanych od podstaw w stylu modernistycznym i konsekwentnie w nim zrealizowanych, obok Czandigarhu można wśród nich wymienić Brasilię i Islamabad.
Do rangi symbolu może urosnąć fakt, iż jest to jedyne miasto w Indiach w którym w przestrzeni publicznej są kosze na śmieci :)

W najbliższych dniach pojawią kolejne posty z Czandigarhu - Sąd Najwyższy i Budynek Sekretariatu - zapraszam.

English version:
Chandigarh is the capitol city of two states - Haryana and Pujnab, but the city itself is independent - it depends only on India's government. In the moment of building it was not exactly sure which state will own the city and this matter has never been solved.
The city has about 1 million of citizens and it is the richest city in India. The biggest part if it are clerks, retired administrive officers and rich, retired farmers from Punjab.
Chandigarh is the most beautiful city in India and one of nicest place in the world, what you can recognize by it's second name - The City Beautiful.
There is only a few designed cities in the world, besides Chandigarh for example Brasilia or Islamabad.
It's kind of symbolic that Chandigarh is the only city in India, which has trash cans in public areas :)

In next few days I will post notes about the High Court and Secretariat from Chandigarh also, so please feel invited :)


Le Modulor czyli Modulator - model człowieka o wzorście 185 cm (+ podniesiona ręka). Przyjęty przez Le Corbusiera jako wysokość idealnej kondygnacji budynku (266 cm).
Le Modulor - that is a model of a human, its height is 1,85m (+a raised hand). It was developed by Le Corbusier for the perfect height of a floor in buildings (2,66 m)Modernistyczna poza część 1 - Autor bloga jako prawie idealny modulator.
Modernism pose volume 1 - The author just like a perfect Le Modulor


Centrum handlowo-rozrywkowe miasta, sektor 17.
Commercial and entertaining center of the city - Sector 17.Budowa nowej stolicy Pendżabu stała się koniecznością po uzyskaniu przez Indie i Pakistan niepodległości. Pendżab został podzielony pomiędzy 2 nowe państwa, a jego stolica Lahaur pozostała po pakistańskiej stronie.
The build of a new capitol city for Punjab became a necessity after India's and Pakistan's independence. Punjab was divided between two new countries, and its capitol Lahore was left in Pakistan.Nowe miasto zostało zaprojektowane przez Le Corbusiera w latach 50. XX wieku w narodowym stylu niepodległych Indii, państwowym modernizmie.
The new city was designed by Le Corbusier in the '50 of XXth century in Indian national style - national modernism.Muzeum archeologiczne miasta. Jednak to nie ze względu na archeologię Czandigarh stał się mekką miłośników sztuki nowoczesnej.
The archeological museum of the city. But not because of its archeology Chandigarh has become a sanctuary for all modern arts lovers.Muzeum Miasta - pokazane są w nim projekty i modele z czasów budowy miasta.
The City Museum - here you can see all projects and models from the time of city build.

Ładnie tam :)
It's so nice over there :)Plan Czandigarhu - miasto podzielone na równe sektory. Mają różne przeznaczenia np. sektor 1. rządowy; sektor 17. centrum miasta; sektor 22. hotelowo-handlowy i cała masa sektorów mieszkalnych. Na planie widać również, że w mieście jest bardzo dużo zieleni, przez jego środek przebiega wielki park i ogród różany. Oprócz niego we wszystkich sektorach jest bardzo dużo drzew, niemal wszystkie budynki od dróg odgrodzone są pasami roślinności. Niesamowite jest to, że plan nakreślony przez Le Corbusiera jest bardzo restrekcyjnie przestrzegany przez władze miejskie, a nowe budynki nadal są budowane w czystym stylu modernistycznym.
Chandigarh plan - the city is divided into equal sectors. They have different destinations - for example Sector 1 is a government place, Sector 17 is the city center, Sector 22 - here you can find all hotels and shops. There is also plenty of living sectors. You can see on the map that there is a lot of green places in the city, in the exact center you can find a giant park and a rose garden. Besides them, in all sectores there is a lot of trees, all buildings have grass zones between them and roads. It's amazing that Le Corbusier's plan is so strictly obeyed by city's authorities, and all new builidings are still built in pure modernism style.Modernistyczna poza część 2 - Autor bloga zbyt szeroki jak na corbusierowską rzeźbę.
Modernism pose volume 2 - The author apparently seems to be too wide for a Le Corbusier's sculpture :)


Rysunki Le Corbusiera.
Le Corbusier's paintings.Maciej Nowicki - polski architekt, dziekan wydziału architektury Uniwersytetu Karoliny Północnej. To jemu pierwszemu rząd Indii powierzył zaprojektowanie Czandigarhu, jego założenie miejskie było inne niż opracowane przez kolejnego urbanistę, miało przypominać żyłkowanie liścia, podczas gdy Le Corbusier skłonił się ku prostopadłej siatce ulic i podziałowi na sektory (co widać na planie miasta kilka zdjęć wyżej).
Nowickiemu nie udało się dokończyć budowy miasta, gdyż w 1950 r. zginął w katastrofie lotniczej na pustyni w Egipcie.
Po jego śmierci zaprojektowanie miasta zlecono szwajcarskiemu architektowi -Charlesowi Edwardowi Jeanneret-Gris czyli Le Corbusierowi.

Matthew Nowicki - the polish architect and Acting Head of the School of the Design in North Carolina State University. He was the first architect who get the offer from Indian government to design Chandigarh. His idea was different from next architect's version - it was supposed to resemble a leaf's nervation, while Le Corbusier designed perpendicular street's net and a partition into sectors.(what you can observe a few pictures ago :))
Nowicki has bad luck and never finished his ideas, cause he died in a plane crush in egyptian desert.
After his death India's governement hired a swiss architect Charles Edward Jeanneret - Griss alias - Le CorbusierRysunki Macieja Nowickiego. Wiele budynków jego projektu powstało w Czandigharze.
Matthew Nowicki's paintings. Many of his dream buildings has been built in Chandigarh.Rysunek koncepcyjny - Maciej Nowicki
A concept painting by Matthew Nowicki.


Dworzec autobusowy - niesamowicie czyste miejsce (jak na indyjskie standardy)
The Railway Station - it is an extremly clean place (like for Indian standards)


Dworzec autobusowy - cz.2
The Railway Station - vol.2

Dworzec autobusowy - cz.3
The Railway Station - vol 3.


Sektor 17.
Sector 17


Sektor 17. - czy Wam też przypomina nowojorskie bloki?
Sector 17 - does it remind you of New York blocks of flats?:)


Budynki mieszkalne. Le Corbusier projektując je oparł się na pomysłach Macieja Nowickiego, który dostosował modernistyczne założenia do indyjskich standardów.
Blocks of flats. Designing them, Le Corbusier used Matthew Nowicki's ideas - who tried to accomodate modernism style to Indian standards.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz